Uprawnienia do ulg

Ustalenia Rady Miasta Krakowa  

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/231/11 z dnia 6 lipca 2011r. (z późn. zm.)

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH

w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych.

I. Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych liniami dziennymi i nocnymi:
Lp.Osoby uprawnionePodstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie1
 1.Dzieci od urodzenia do dnia 30 września roku, w którym kończą 7 rok życiaOświadczenie rodzica lub opiekuna lub dokument urzędowy dziecka lub rodziców (opiekunów) umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka
2.Uczniowie szkół podstawowych prowadzonych w obszarze objętym integracją międzygminną2, w okresie od 1 września do 30 czerwca.W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie dotychczasowych gimnazjów oraz uczniowie klas gimnazjalnych dotychczasowych gimnazjów w szkołach utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 1 lub 3 pkt. 1 – 4, 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203) prowadzonych w obszarze objętym integracją międzygminną2, w okresie od 1 września do 30 czerwca. Wykaz szkół, których uczniowie są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów pojazdami KMK (w załączeniu) Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej lub ucznia dotychczasowego gimnazjum lub ucznia klasy gimnazjalnej dotychczasowego gimnazjum, w szkole utworzonej zgodnie z art. 129 ust. 1 lub 3 pkt. 1 – 4, 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203), zlokalizowanej w obszarze objętym integracją międzygminną2, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
3.Dzieci i młodzież objęta programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+Krakowska Karta Rodzinna w formie spersonalizowanej karty elektronicznej z zapisem biletu wolnej jazdy
4.Dzieci z rodzin wielodzietnych tj. rodzin, w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, zamieszkujących na stałe w obszarze objętym integracją międzygminną. Uprawnienie obejmuje dzieci i młodzież uczącą się do ukończenia 24 roku życiaBilet wolnej jazdy imienny, wydany na nośniku w formie karty elektronicznej, na okres 1 roku(uprawnienie obowiązuje do końca terminu ważności wydanego biletu)
5.Wychowankowie rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, wraz z osobami prowadzącymi i ich dziećmioraz wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczychoraz dzieci z wielodzietnych zawodowych rodzin zastępczychzamieszkujący/e na stałe w obszarze objętym integracją międzygminnąBilet wolnej jazdy imienny, wydany na nośniku w formie spersonalizowanej karty elektronicznej, na okres 1 roku
5a.Dzieci niepełnosprawne i inni członkowie rodzin objętych programem Kraków dla Rodziny „N” oraz dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych korzystających z tego programu i opiekunowie tych placówekKrakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w formie spersonalizowanej karty identyfikacyjnej
6.Dzieci do ukończenia 18 roku życianiepełnosprawne z powodu:schorzeń narządu słuchulub upośledzenia umysłowego,lub schorzeń narządu wzroku,lub schorzeń narządu ruchu,lub schorzeń neurologicznychwraz z opiekunem towarzyszącym imw pojeździeLegitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności:- „03-L”, „L”, „§26 pkt 1 lit. i”wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym zaburzenia słuchu-„01-U”, „U”, „§26 pkt 1 lit. c”-„04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h”-„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”-„10-N”, „N”, „§26 pkt 1 lit. a”
7.Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych wrazz opiekunem, który podróżuje:- z uprawnionym, po uprawnionego lub poodwiezieniu uprawnionego- wyłącznie na trasie: od miejsca zamieszkania uprawnionego do placówki oświatowej lub innej placówki specjalnej (wychowawczej, ośrodka terapii, zakładu opieki zdrowotnej, itp.) do której uczęszcza uprawniony i z powrotem (prawo to jest ograniczone do przejazdu najkrótszą drogą)Dla uprawnionego: ważna legitymacja szkolna, wydawana uczniom ze stwierdzoną potrzebą kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawnośćadla opiekuna: zaświadczenie, wydane przez placówkę do której uczęszcza uprawniony, określające nazwę i adres placówki oraz adres zamieszkania uprawnionego ucznia 
 8.Osoby niepełnosprawne z orzeczonym/ą: znacznym stopniem niepełnosprawnościlub całkowitą niezdolnością do pracyi samodzielnej egzystencjilub niezdolnością do samodzielnej egzystencjilub I grupą inwalidztwawraz z opiekunem towarzyszącym imw pojeździeLegitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem znacznego stopnia niepełnosprawnościlub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencjilub orzeczenie o I grupie inwalidztwaz dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
 9.Osoby ze schorzeniem narządu wzrokuwraz z przewodnikiem towarzyszącym im w pojeździeLegitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności:„04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h”lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomychz dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
 10.Osoby niepełnosprawne z narządu ruchu kończyn dolnych z orzeczonym/ą:umiarkowanym stopniem niepełnosprawnościlub całkowitą niezdolnością do pracylub II grupą inwalidztwaLegitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności:
„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”, „N”, „10-N” lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności do pracylub orzeczenie o II grupie inwalidztwawraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym niepełnosprawność z narządu ruchu kończyn dolnych oraz dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
11.Osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawnościLegitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności:„01-U”, „U”, „§26 pkt 1 lit. c”z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
12.Osoby, które ukończyły 70 lat życiaDokument ze zdjęciem umożliwiający potwierdzenie wieku i tożsamości osoby uprawnionej
 13.Osoby, które oddały bezpłatnie:- co najmniej 18 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – mężczyźni,- co najmniej 15 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – kobietyLegitymacja potwierdzająca nadanie odznaki ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” za oddanie 15/18 litrów krwilub legitymacja Honorowego Dawcy Krwi z odpowiednim wpisem, poświadczonym pieczątką Centrum Krwiodawstwawraz z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
14.Osoby posiadające status represjonowanego z powodu represji wojennych i okresu powojennegoLegitymacja osoby represjonowanej wydana przez organ rentowy, zawierająca wpis aktualnego orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencjilub zaświadczenie o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych, wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanychz dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
15.Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznychLegitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
16.Obywatele polscy poszkodowani przez
III Rzeszę będący zwyczajnymi członkami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
Legitymacja Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszęz dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
17.Osoby upoważnione do kontroli dokumentów przewozu w pojazdach KMK, podczas wykonywania czynności służbowychImienny identyfikator uprawniający do przeprowadzania kontroli dokumentów przewozu
18.Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w KrakowieLegitymacja pracownicza MPK S.A.
19.Nieumundurowani funkcjonariusze Policji wykonujący czynności operacyjnew pojazdach KMKBilet wolnej jazdy imienny, zapisany na nośniku w formie karty elektronicznej
20.Pasażerowie odbywający podróż środkami KMK, w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, tj. 22 września każdego roku

 Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych przysługują osobom niepełnosprawnym tylko wtedy, gdy niepełnosprawność została stwierdzona przez właściwe instytucje lub organy administracji publicznej. Do bezpłatnych przejazdów uprawniają nadal – do upływu terminu ich ważności – legitymacje wydane przez Wydział Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Krakowa na podstawie zapisów §2 ust. 1 tabela Pkt 5, 7, 8 i 9 wcześniej obowiązującej uchwały Nr V/58/07 RMK z dnia 31 stycznia 2007 r.

2  Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych przysługują uczniom szkół podstawowych, uczniom dotychczasowych gimnazjów oraz uczniom klas gimnazjalnych dotychczasowych gimnazjów w szkołach utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 1 lub 3 pkt 1 – 4, 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203) prowadzonych na obszarze gmin, które określiły z Gminą Miejską Kraków w stosownym porozumieniu międzygminnym szczegółowe warunki pokrycia kosztów realizacji tego działania.

II. Uprawnienia do przejazdów ulgowych liniami dziennymi i nocnymi:

Lp.Osoby uprawnionePodstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie1
1.Dzieci i młodzież od 1 października roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 roku życia(nie dotyczy uczniów szkół podstawowych prowadzonych w obszarze objętym integracją międzygminną2, w okresie od 1 września do 30 czerwca – uprawnionych do przejazdów bezpłatnych; nie dotyczy uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz uczniów klas gimnazjalnych dotychczasowych gimnazjów w szkołach utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 1 lub 3 pkt. 1 – 4, 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203), prowadzonych w obszarze objętym integracją międzygminną2 w roku szkolnym 2018/2019, w okresie od 1 września do 30 czerwca – uprawnionych do przejazdów bezpłatnych)Dokument ze zdjęciem i datą urodzenia
2.Młodzież po ukończeniu 16 roku życia,  ucząca się w szkołach publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, objętych polskim systemem oświaty – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życiaWażna legitymacja szkolna, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji  narodowej lub kultury
 3.Uczestnicy studiów trzeciego stopniaWażna legitymacja doktoranta wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
 4.Uczniowie i studenci zagranicznych szkół, do ukończenia 26 roku życiaWażna  imienna karta:
ISIC (International Student Identity Card)
5.Osoby niepełnosprawne z orzeczonym/ą:umiarkowanym stopniem niepełnosprawnościlubcałkowitą niezdolnością do pracylub II grupą inwalidzką Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawnościlub  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy llub orzeczenie o II grupie inwalidztwaz dokumentem umożliwiającym  potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
 6.Osoby niepełnosprawne z narządu słuchuLegitymacja osoby niepełnosprawnej z orzeczeniem lekkiego stopnia niepełnosprawności z wpisem przyczyny niepełnosprawności: „03-L” lub legitymacja wydana przez Polski Związek Głuchych z wpisem „inwalida słuchu”
7.Emeryci do ukończenia 70 roku życiaLegitymacja potwierdzająca status emeryta lub prawomocna decyzja o przyznaniu świadczeń emerytalnych wraz z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

1  Uprawnienia do przejazdów ulgowych przysługują osobom niepełnosprawnym oraz emerytom tylko wtedy, gdy niepełnosprawność lub uprawnienie do świadczenia emerytalnego zostały stwierdzone przez właściwe instytucje lub organy administracji publicznej.

2  Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych przysługują uczniom szkół podstawowych, uczniom dotychczasowych gimnazjów oraz uczniom klas gimnazjalnych dotychczasowych gimnazjów w szkołach utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 1 lub 3 pkt 1 – 4, 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203) prowadzonych na obszarze gmin, które określiły z Gminą Miejską Kraków w stosownym porozumieniu międzygminnym szczegółowe warunki pokrycia kosztów realizacji tego działania.

UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO

 PRZEJAZDY BEZPŁATNE
Posłowie i senatorowieLegitymacja poselska lub senatorska
[w związku z art. 43 ust. 1 i art. 45 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. Nr 221, poz. 2199)]
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnik inwalidy wojennego zaliczonego do I grupy inwalidzkiejKsiążeczka inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji [Ustawa z dnia 29.05.1974 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 87 ze zm.)]
Cywilne niewidome ofiary działań wojennych oraz przewodnikLegitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (Dz.U. z 2007 r. Nr 24, poz. 153), w związku z art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. z 2006 r., nr 249, poz. 1824 ze zm.)
 PRZEJAZDY Z ULGĄ 50%
Kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennegoLegitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących ulgach. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 42 poz. 371 ze zm.)
Studenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskichWażna legitymacja studencka lub elektroniczna legitymacja studencka wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 14 września 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 201, poz.1188) w związku z art. 188 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)
Słuchacze kolegiów nauczycielskich oraz kolegiów pracowników służb społecznychWażna legitymacja słuchacza kolegium wg wzoru MENiS II/183 w związku z art. 9f ust. 2 oraz art. 77 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572)
Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwaLegitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydawania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 229) w związku z art. 30 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami (Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1203)

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariatdt@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30